Mini Expo

 The Mini Expo team practices Tuesday 5:30-7pm.